Jeudi 26 Novembre, 2020

6 kesyon ou dwe poze lè w ap achte yon machin dezyèm men

Crédit photo : AFP

Crédit photo : AFP

Nan divès pòs ladwann nan peyi Dayiti, sitwayen yo pa sispann achte machin ki soti nan peyi etranje, pami yo Etazini. Pou achte yon machin dezyèm men, gen yon seri kesyon ou ta dwe poze, sa ki ka pèmèt ou fè yon bon acha. Diagolo Charles, yon jèn mekanisyen ayisyen k ap viv Repiblik dominikèn, deside pataje ak nou, yon seri kesyon ou ta dwe poze, avan menm ou achte yon machin pèpè.

Nan ti ribrik li ki pote non « Koze sou machin », Diagolo Charles bay divès konsèy ak moun ki ta swete achte yon machin k ap soti nan yon peyi etranje. Selon li menm, pran desizyon pou achte yon materyèl mekanik konsa ki te itilize deja, ta dwe reflechi. « Se yon chwa ki pran nan tèt repoze ak anpil planifikasyon », si nou kwè jèn Youtubè ayisyen sa a.

Men 6 kesyon enpòtan li envite nou pou n poze, avan nou fè acha yon machin dezyèm men :

1. Ki kantite kilomèt machin nan kouri deja ?

Yon machin yon moun tap itilize deja, fè anpil pakou ke menm ki pral achte l la ka pa menm imajine. Kantite kilomèt li kouri gen anpil enpòtans, e li baw yon lide sou jefò machin nan fè avan ou vin achte l. « Mande ki kantite kilomèt li kouri deja, ap pèmèt ou verifye pèfòmans machin nan », daprè Diagolo Charles.

2. Eske pa gen pyès ki chanje oubyen modifye ?

Anpil fwa, machin dezyèm men yo konn gen plizyè pyès ki chanje ladan yo deja. Pou konnen si sa fèt, e ki pyès ki chanje, ou dwe mande mèt machin nan enfòmasyon sou sa. Diagolo di, gen pyès lè yo modifye yo, yo ka bay machin nan gwo pwoblèm. Lè konsa, selon Youtubè a, se moun ki pral achte l la kap peye po kase a, e ki pral tonbe nan tèt chaje pi devan.

 

3. Ki dènye fwa ou pase men nan machine nan (fè sèvis) ?

Avan ou achte yon machin pèpè, ou dwe chache konnen nan ki eta li ye, yon fason pou pa fè move acha. Pou ka konnen si l anfòm, ou dwe mande mèt machin nan, ki dènye fwa li fè pase men ladann, sa vle di, depi kilè li bay mekanisyen gade l. « Sa pral depann de mak machin nan epi ane li, gen yon kantite tan depi l fè, fòk ou bay al kontwole l. Si sa pa fèt, se yon bagay ki ta dwe fèw ezite sou acha sa a », si nou kwè Diagolo Charles.

4. Eske machin nan pa janm fè aksidan ?

Kesyon sa enpòtan anpil lè w ap achte yon machin dezyèm men. Jèn Youtubè a fe konnen, si w mande mèt machine nan si l pa janm fè aksidan deja, li di w wi, ou dwe fè l ba w wè fakti depans li te fè aprè aksidan an. « Li ka parèt dwòl, men li obligatwa lè yon machin fin fè aksidan, pou w al nan yon garaj avèl. Machin nan ka gen defòmasyon ki pa parèt vizib », daprè Diagolo Charles. E si mèt machin sa a ta di li pat al nan garaj avèl, animatè ribrik « koze sou machin » nan pa konseye pou w achte l.

5. Ki nimewo seri machin nan ?

Senkyèm kesyon sa a, ou dwe poze l pou w ka asire w machin sa pa t patisipe nan okenn move zak tankou kidnapping, vyòl, vòl, asasina pou n site sa yo sèlman. Diagolo fè konnen, fòk moun kap vann li an ba w enfòmasyon sou plak machin nan. « Avèk nimewo plak la, epi seri machin nan, w ap ka konnen èske l pa t nan demele ak lapolis oubyen lajistis. Sa ap pèmèt ou konnen tou, si mèt machin sa peye regilyèman asirans li ak tout sa lalwa sou sikilasyon nan peyi Dayiti mande ».

6. Eske mwen gen aksè pou m bay yon mekanisyen gade l avan ?

Dènye kesyon sa a pata dwe sòti nan tèt yon moun k ap achte yon machin dezyèm men. Diagolo Charles di, moun k ap achte materyèl mekanik sa a, dwe teste l avan li deside bay lajan li. « Si sa pa fèt, e si mèt machin nan pa dakò pou w bay yon mekanisyen gade l, pa achte machin sa a », li di. Li envite moun k ap fè acha a, pou l chache yon mekanisyen ki gen konpetans pou sa, yon fason pou byen teste l.

« Si mèt machin nan pa vle w eseye l, sa ka rive se kèk pwoblèm machin nan genyen, e li ap eseye kache l », daprè Diagolo Charles, ki mande tout moun pran prekosyon lè y ap envesti kòb yo nan yon machin pèpè.

Nap raple nan yon atik ki pibliye sou jounal Le Nouvelliste nan lane 2015, otorite ladwann yo an Ayiti te fè konnen, kantite machin dezyèm men ki rantre nan peyi a pa bato, te estime a anviwon 30 mil chak ane. Pou egzèsis fiskal 2011-2012, yo te ranmase plis pase 7.1 milya goud. An 2015, minis Ekonomi ak Finans nan epòk la, Wilson Laleau, te anonse se sèl enpòtasyon machin dezyèm men ki pa depase 5 lane ki otorize rantre nan peyi a. Nap fè konnen, posede yon machin nèf an Ayiti toujou rete yon bagay difisil pou sèten kouch nan sosyete a, ki pa gen aksè a bon jan kredi.

 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :