Lundi 6 Juillet, 2020

7 konsèy pou w optimize pwofil LInked In ou epi jwenn plis opòtinite

Ou sou LinkedIn men w pa konn sa l itil? Si w se yon pwofesyonèl ou dwe sou LInkedIn. Se pi gwo rezo kote pwofesyonèl kote yo konekte ak pataje opòtinite.

Èske w te konnen : 30 milyon konpayi sou LinkedIn; 675 milyon moun itilize LinkedIn chak mwa. Si w sou sa, men 7 eleman tout bon paj LinkedIn dwe genyen.

1. Yon bon foto pwofil

Yon bèl foto ki reprezante w nan profesyon ye a. Yon bout foto tèt ak lestomak ou pandan w ap souri oswa ap gade kamera a. Yon foto ki fè moun anvi konekte ak ou.

Pa mete sèlfi, ou pa sou Facebook. Si w se mannken, atis oswa metye w se kò w ou ka brize règ sa a.

2. Tit pwofil ou

Tit pwofil ou se tankou yon eslogan maketin. Ou gen 120 karaktè pou w di kisa w ka fè pou moun k ap konekte avè w yo.

Ou gen 120 karaktè pou w vann tèt ou. Headline (tit pwofil) ou sipoze yon piblisite de tèt ou. Chanje l chak fwa lavi pwofesyonèl ou chanje.

3. Rezime oubyen CV

Yon bon rezime (oubyen CV) se yon ti listwa de tèt ou. Li sipoze ka esplike karyè w, konpetans ou, bagay ou akonpli, pastan w, pwojè w kreye ak lòt eleman esansyèl ou ta renmen moun konnen de pakou pwofesyonèl ou.

Espas rezime a ka pran jiska 2 000 karaktè. Li ka prezante nan yo fòm naratif (listwa) oswa tankou yon lis (pwen pa pwen).

4. Konpetans | Eskpètiz

Nan seksyon sa a ou ajoute konpetans ou. Ajoute plizyè tèm pou chak konpetans.

Egz: Marketing, Marketing Strategy, Event Marketing.

Kontak ou yo ka “andose w”, sa vle di konfime ke w gen konpetans sa yo vre.

Plis moun andose w pou yon konpetans, se plis non w ap monte lè y ap chache moun ki nan domèn ou an.

5. Rekòmandasyon | Recommendation

Fè demann referans ak kolèg ou, ansyen pwofesè w elt… Rekòmandasyon montre ke w gen lòt moun ki apresye sèvis ou ak pwofil pwofesyonèl ou.

Konsèy: toujou di sa w vle moun lan ekri nan rekòmandasyon an, sillefo tou ekri l pou li pou evite l al reflechi pou ou.

6. Galeri | Media

Yon imaj di tout bagay. Ajoute imaj ki fè sans nan diferan seksyon nou sot site la yo.

7. Gwoup | Group

Antre nan gwoup LinkedIn ki gen rapò ak domèn ou yo ap ede w :

1- Aprann anpil de de lòt eskpè nan domèn lan.

2- Gen askè ak tout dènye enfòmasyon sou endistri w la epi agrandi lis kontak ou yo.

Pa tann se lè w jwenn yon òpòtinite pou w al kouri fè yon kont Linkedin tèt anba.

Pierre Stanley Baptiste,

Otè atik sa a se yon antreprenè. Li ekri liv ki titre "Underdog Revolution" a. Tèks sa pibliye tou sou kont Instagram Pierre Stanley Baptiste sou lyen ki anba a.

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :