Mardi 1 Décembre, 2020

7 fason pou jwenn motivasyon nan tout sa w ap fè

Motivasyon se tout rezon ki pwovoke nou a poze yon aksyon. Se yon konpozant sikolojik ki gide epi detèmine konduit nou a yon objektif byen espesyal. Donk, konsèp motivasyon an fè referans ak yon ansanm nesesite fizik, sikolojik, sosyal ki oryante tout sa n ap fè nan vi a. An rezime, nou ka di motivasyon se rasin ki bay nesans ak tout konpòtman nou yo. Men pafwa, pou yon rezon ou yon lòt, nou konn pèdi motivasyon nan kèk sa n ap fè. Sa ki konn vin rann nou manke pwodiktif nan vi nou.

Selon sa ki pwovoke li, jeneralman motivasyon an kapab entrensèk ou ekstrensèk. Motivasyon an entrensèk, se lè ou antreprann yon aktivite pou pwòp satisfaksyon pèsonèl ou, paske ou pran plezi nan sa tou dabò, donk pa gen yon faktè deyò ki akonpanye li. Se yon tip motivasyon ki gen pou wè ak yon otoreyalizasyon oubyen devlopman pèsonèl.

Sepandan, motivasyon ekstrensèk la li menm gen pou wè ak tout sa ki soti deyò ki pouse nou aji nan yon sans ou yon lòt. Pou tip motivasyon sa rive aktive dwe genyen yon motif sosyal ki kache dèyè li, yon rekonpans kèlkonk kap tann moun nan. Donk, motivasyon ekstrensèk se lè moun nan gide pa yon rekonpans kap soti deyò, ki motive li fè sa l ap fè a.

Alò, nenpòt tip motivasyon li ta ye a, entrensèk ou ekstrensèk, se pa tout tan nou toujou jwenn motivasyon nan aktivite n ap fè. Anpil rezon kapab eksplike yon demotivasyon lakay nou. Men kèk teknik nou ka anplwaye pou nou toujou motive :

1. Analize sityasyon ou ye kounya

Avan ou antreprann yon aktivite, toujou bat pou gen yon apwòch reyalis. Ou dwe mezire kapasite ou pou atenn objektif sa, analize ki opòtinite w ap tire ladan l epi tou ki risk li genyen tou.

2. Trase sityasyon ou swete a

Si ou nan yon etap, ou anvi kite li pou ale nan yon lòt etap ki siperyè, ou dwe kreye nan lespri ou plan ou swete atenn nan, epi chèche estrateji kap pèmèt ou toujou motive pou rive atenn li.

3. Chèche objektif ou ka reyalize

Nan tout sa ou vle antreprann, toujou fikse objektif ou konnen w ap gen kapasite pou w rive atenn. Si se pa sa, ka rive yon moman ou ka tonbe nan dekourajman.

4. Etabli yon plan aksyon

Si ou gentan analizye sityasyon an, ou elabore objektif yo, kounya ou dwe etabli yon plan aksyon pou w aji. Sa ap rann ou toujou motive pou rive etap pa etap nan objektif ou swete a.

5. Chak jou imajine ou reyalize objektif ou yo

Sa se yon teknik sikolojik ki vrèman efektif. Depi ou gentan motive pou fè yon bagay, ebyen mantalman toujou vizyalize rezilta ou swete jwenn lan. imajine ki enpak l ap genyen nan vi w, ki sa l ap pote de pozitif pou ou. Sa ap pèmèt ou toujou mete fokis la sou sa.

6. Prepare ou pou kek enkonvenyan

Nan nenpòt aktivite a, reyisit nan vi a toujou vini ak kèk difikilite. Se pou sa, sikolojikman li enpòtan pou prepare lespri ou pou fè fas ak yo.

7. Toujou panse pozitif

Nan yon sans ou yon lòt, panse ou ap toujou genyen yon enfliyans sou ou, sitou nan sa ki gen pou wè ak motivasyon. Ebyen si ou afwonte chak defi ou jwenn ak yon panse pozitif, atitid sa ap ede ou toujou rete motive pou atenn objektif ou fikse tèt ou a, malgre enkonvenyan ou ka jwenn sou wout ou.

Gen plis detay nan videyo sa.

Osman Jérôme, sikològ

Sous: Podcast Mentalitude

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :