Mercredi 30 Septembre, 2020

7 bon rezon pou ta konsilte yon sikològ

Sikoloji se etid syantifik konpòtman moun ak tout pwosesis mantal ki defini nou kòm moun. Tout kote ki gen moun k ap fonksyone, ap toujou gen espas pou sikològ yo, ki se yon seri pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon ak konesans pou ede moun nan sa ki gen pou wè ak modifikasyon kondwit, twoub mantal, kriz emosyonèl elatriye.

Sepandan, malgre enpòntans travay pwofesyonèl sa yo, pou plizyè rezon, nan kèk sosyete tankou an Ayiti, sikològ yo pa twò solisite pase sa. Se pou sa, nou pral pataje ak ou 7 pami anpil lòt rezon pou ta konsilte yon sikològ.

1. Paske ou genyen yon espas pou ou

Ale wè yon sikolog, se yon sinyal ki di ou pote yon atansyon patikilye ak byennèt ou, ak devlopman ou kòm moun. Nan konsiltasyon ak yon sikològ, ou ofri tèt ou yon espas fas ak yon pwofesyonèl pou pale de ou menm, de pwoblèm ou san kè sote.

2. W ap jwenn yon moun k ap tande w san li pa jije w

Nan yon sesyon terapi ak yon pwofesyonèl sante mantal, l ap tande ou san li pa fè jijman sou pèsonalite ou. Non sèlman sikològ la ap tande pwoblèm ou yo, men tou l ap pote atansyon ak langaj kòporèl ou, emosyon w ap eksprime yo. Li pa pral egzamine ou pou li evalye sou kalite moun ou ye a, men li pral pito chèche konprann ou epi eseye eksplike ou sa k ap pase a nan lide pou l ede ou.

3. Pou konprann reyèlman sa k ap pase w la

Anpil fwa, emosyon nou yo pran kontwòl tout sa n ap fè e konn fè w adopte kèk konpòtman ki ka nosif pou ou ak antouraj ou (konsomasyon dwòg, alkòl, agresivite). Ebyen, nan ka sa yo, yon sikològ ap ede ou konprann epi entèprete sa k ap pase a. Lè ou vin konprann sa k ap pase w la, ou vin ka domine emosyon ak santiman w yo, sa kap pèmèt ou pran pi bon desizyon nan vi ou.

4. Pou aprann jere emosyon, panse ak konpòtman ou

Si ou ta santi ou rive nan yon moman, ou pa ka kontwole entansite emosyon w yo, donk se emosyon yo k ap kontwole ou, pa neglije ale wè yon sikològ. Yon sikològ ka ede ou idantifye epi chanje panse negatif ou yo, li ka ede ou byen jere emosyon ou epi modifye abitid negatif yo, pandan w ap ranplase yo ak lòt abitid pozitif k ap ede ou avanse.

5. Pou jwenn kapasite pèsonèl pou jere konfli

Konfli ak kriz yo fè pati lavi chak jou nou. Men afwonte yo pa toujou yon bagay ki fasil. Lè ou konsilte yon sikològ, l ap ofri teknik ak estrateji pou ede ou non sèlman jere konfli w ap fè fas pou moman an, men tou ki dwe ede ou nan lòt sikonstans. Paske objektif pwofesyonèl la, se pa pou ou rete depann de terapi a, men pito se mete zouti nan men ou pou jere tèt ou pou kont ou. 

6. Si ou bezwenn konn tèt ou pibyen epi konprann lòt moun tou

Nan sesyon sikoterapi yo, non sèlman w ap aprann konn tèt ou pi byen, men tou nan yon sans ki pi laj, sa ap ede ou konprann lòt moun pi byen tou. Plis w ap konn tèt ou pi byen, plis wap konprann lòt moun epi chèche konprann motif yon konpòtman yo ka genyen nan yon sityasyon.

7. Pou jwenn motivasyon

Si ou konstate ou pa janm ka satisfè ak lavi w oubyen ou pa twouve vi w gen yon sans. Si ou santi ou toujou genyen yon sansayon vid emosyonèl oubyen yon annwi ki pa janm pase, epi anyen pa janm motive ou. 

Plis detay sou epizòd podcast Mentalitude sa a.

 

Osman Jérôme, sikològ

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :