Vendredi 4 Décembre, 2020

5 rezon enpòtan pou gen objektif nan lavi ou

Nan vi pèsonèl tankou nan vi pwofesyonèl ou, li enpòtan pou ou fikse tèt ou objektif. Paske, nan yon sans ou yon lòt, lè ou fikse tèt ou yon objektif, ou ofri w opòtinite pou viv rèv ou. Lè objektif ou te genyen yo atenn, sa kapab kondisyone devlopman w kòm moun epi amelyore kalite vi ou.

Alò, si pou kèk moun fikse yon objektif se yon bagay ki vini natirèl, ebyen pou yon lòt kategori se yon egzèsis ki mande yon efò patikilye. Dayè, gen moun ki pa janm gen objektif nan vi yo. Ebyen men 5 enpòtans sa genyen nan devlopman pèsonèl kòm moun lè ou fikse tèt ou objektif epi ou fe efò pou rive atenn yo :

1. Bay egzistans ou yon sans

Lè ou gen objektif, ou konn poukisa w ap leve chak maten, antreprann aktivite ou genyen chak jou. Ou konn ki kote w soti, ki kote w vle ale ak vi w. Chak jou k ap pase, w ap travay pi plis pou rive pi pre objektif sa. Kidonk, sa bay lavi ou yon sans.

2. Sa rann ou responsab

Fikse tèt ou yon objektif, se pran responsabilite lavi w an men. Ou pa kite vi w sou enfliyans lòt moun oswa sosyete a.

3. Estim pou pwòp tèt ou

Lè ou reyalize youn oswa plizyè objektif ou te fikse tèt ou, pote pou ou yon satisfaksyon pèsonèl, yon gratifikasyon emosyonèl. Sa ka vin ogmante tout valè ou te gentan genyen nan tèt ou. Dayè, pou pwòp tèt ou se yon eleman fondamantal nan devlopman pèsonèl ou. Epitou, atenn yon objektif ou te bay tèt ou ba ou yon santiman fyète.

4. Aprann ou jere tan

Lè ou fikse tèt ou yon objektif, san dout w ap bay tèt ou yon tan pou reyalize li. Sa vle di, ou nan yon obligasyon pou byen jere tan ou, si vrèman ou vle apwoche objektif sa. Kòm tan enpòtan pou ou, li pral yon faktè esansyèl pou rive reyalize objektif sa.

5. Pèmèt ou konsantre/motive

Lè ou genyen objektif, sa pèmèt ou fikse atansyon ou sou yon bagay byen detèmine. Objektif la oubyen objektif yo pèmèt ou konnen nan ki sa w ap depanse tan ou, enèji ou ak sa ou posede.

Objektif yo kapab genyen nati diferan. Yo kapab ekonomik, espòtif, akademik, sosyal elatriye. Nenpòt nan youn nan sa yo li ta ye a, lè ou atenn objektif ou te bay tèt ou a, sa vin bay lavi ou yon sans. Alò, si ou pat konn gen objektif nan vi ou, nou espere atik sa va ede ou motive nan sans sa, paske nan yon sans oswa nan yon lòt, objetif yo ap kontribye nan moun w ap gen pou ye nan vi a.

Koute plis nan epizòd Mentalitude sa a.

 

Osman Jérôme, sikològ

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :