Mercredi 3 Juin, 2020

Videyo. Mesaj pou sansibilize moun ki soud yo sou kowonaviris la

Yon manm VIPHA

Yon manm VIPHA

Pandemi kowonaviris la menase tout kategori moun. Nan jefò k ap fèt pou sansibilize yon maksimòm moun sou maladi a, VIPHA, ki se Vision pour les personnes handicapées en Haïti, mande pou otorite yo, medya yo ak sosyete sivil la fè tout mwayen posib pou pèmèt moun ki gen andikap yo konprann mesaj yo.

"Paske yo menm tou yo ka trape maladi a, e yo ka bay lòt moun li", daprè Johanna Cétoute, prezidan asosyasyon an.

Responsab VIPHA yo kwè tou, mesaj otorite sante ak aktè sosyete sivil yo ap fè pase yo, yo dwe adapte ak sityasyon chak moun ki gen andikap nan peyi a. Madmwazèl Cétoute, ki raple 10 % popilasyon Ayiti a ap viv ak yon andikap, mande pou jefò sa yo fèt nan enterè moun ki avèg yo, moun ki soud oubyen moun ki bèbè yo.

Nan menm lide sa a, VIPHA deside mete sou pye yon ti seri videyo ki adrese ak moun ki pa tande yo, moun ki soud yo. Men 2 premye kapsil yo.

Mesaj #1 | Nahellie Sasha Laguerre Gray:

 

Sa mesaj la di:

“Bonswa tout moun. Toujou sonje lave men nou pou nou pa pran viris la. Mèsi.”

Mesaj #2 | Yon manm VIPHA :

 

Sa mesaj la di:

“Mwen rele Maïla, Mwen gen de pwen enpòtan m vle anonse nou: Tanpri rete lakay nou; Pa bay lanmen ni akolad. Konsa n ap ka pwoteje nou kont maladi grip la."

Pa bliye, Leta ayisyen deja detekte pou piti 30 moun ki genyen viris la nan peyi a. Pami yo, 2 moun mouri. Kontinye respekte prensip dijyèn yo ak tout konsèy sekirite otorite yo mande nou pou nou suiv.

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :