Jeudi 29 Octobre, 2020

Men kijan pou netwaye telefòn ou pou evite kowonaviris

Ilistrasyon yon telefòn entèlijan. Kredi Foto : Digicel

Ilistrasyon yon telefòn entèlijan. Kredi Foto : Digicel

Telefòn se youn nan zouti moun itilize anpil, li se yon materyèl ki kapab kache anpil mikwòb ak bakteri ki kapab bay maladi. Pami yo, kowonaviris. Daprè yon atik jounal Le Parisien nan peyi Lafrans pibliye, li montre kèk fason yon moun kapab netwaye telefòn li pou diminye risk pou li ta trape maladi a si jèm nan ta tonbe sou telefòn nan.

Jèm maladi koronaviris la kapab rete vivan pou pi piti 3 zè sou majorite sifas li tonbe sou li yo. Sou yon sifas ki fèt an vit tankou ekran telefòn, li kapab rete vivan pandan 4 jou oubyen 96 èd tan sitou lè li jwenn yon tanperati ki agreyab ki varye soti nan 15 pou rive 30 degre (15o – 30o) Celsius.

Pou evite yon ale vini ak mikwòb nan pòch yon moun ak maladi sa a ki kontajye, netwaye telefòn tanzantan se yon jès ki kapab sèvi yon mwayen prevansyon pou evite epi limite dega maladi a kapab fè.

 

Nan yon atik jounalis ki rele Damien Licata Caruso siyen nan dat 13 Mas 2020 pou jounal Le Parisien, li souliyen ekran telefòn se yon espas ki kapab kenbe anpil mikwòb, sitou pou moun ki gen telefòn entèlijan yo, esmatfòn.

Men kèk konsèy ak teknik pou yon moun rive netwaye telefòn li:

 • Etèn ekran telefòn nan pa mezi prekosyon
 • Verifye èske telefòn k ap itilize a se yon telefòn enpèmeyab

Telefòn enpèmeyab vle di menm si li rantre nan dlo oubyen likid li pap mouye ni li pap genyen okenn domaj. Nan langaj teknik enfòmatik, yo rele telefòn sa yo "waterproof" ki se yon mo anglè ki vle di literalman "pa ka mouye". Yon telefòn "waterproof" se yon telefòn likid pa rive travèse, se yon telefòn ilizatè yo itilize anpil anba dlo lè y ap benyen nan pisin.

Si se li menm yon moun genyen, li kapab etèn li epi li ntwayel ak dlo ak savon oubyen jèl ki bon pou sa pandan 2 pou rive 3 minit epi li seche li ak yon ti moso twal fen li pap reyitilize.

 • Si telefòn moun nan pa yon telefòn "waterproof"

Si telefòn moun nan pa yon telefòn "waterproof" li totalman dekonseye yon moun vide likid nan kò telefòn li oubyen nan ti twou kote likid la ka rive penetre andededan telefòn nan. Li dekonseye tou pou moun ki pa genyen telefòn "waterproof" flite aparèy mobil sa a ak esprey dezenfektan tou.

Li dekonseye tou pou yon moun itilize "lenjèt", ki se moso tisi graj epi ki byen pwès ke moun souvan itilize lakay yo lè yap netwaye. Selon atik Le Parisien an, li kapab abime ekran telefòn nan.

Sèvyèt ki fèt an papye ki graj graj yo pa konseye non plis pou tilize sou ekran telefòn nan. Youn nan lòt konsèy ki valab pou itilizatè telfòn yo tou se ta evite itilize kloròks sou ekran telefòn yo.

 • Solisyon an

Konpayi Apple ki se youn nan gwo fabrikan telefòn entèlijan ak lòt powdui teknolojik oubyen gadjèt elektronik tankou : Aypòd, Aypad, Ayfòn, òdinatè elatriye, konseye pito yon "papye ou yon ti twal fen" ki genyen yon jèl alkowolize nan nivo 70 %  ladanl oubyen Sanitayzè pou pase sou kò telefòn nan oubyen sou ekran an.

Yon lòt Kote antrepriz Steeve Jobs te kreye a, Apple, pwopoze itilizasyon yon tisi "mikwofib" ki se yon ti twal fen anpil ki kapab netawaye ekran telefòn. Itlize mikwofib la ak presyon kapab retire yon gwo kantite mikwòb sou telfòn nan. Younn nan mikwofib ki pi kouran se ti twal fen moun yo souvan genyen nan bwat linèt yo pou yo netwaye linèt la selon sa sit la presize.

Toujou daprè deskripsyon Le Parisien yon moun kapab pran yon ti dlo cho, oubyen yon solisyon chimik ki fèt ak savon ki bon pou sa oubyen savon likid pou li netwaye epi dezenfekte ekran telefòn li.

Travay sa a ta dwe fèt yon fwa pa jou minimòm sou ekran telefòn nan pa mezi prekosyon. E li valab tou pou ekran òdinatè, klavye ak souri òdinatè moun yo ap itilize yo.

 • Pou moun ki gen pwodui Apple ki pa gen Andwoyid

Produi Apple yo fabrike ak divès matyè, e chak matyè sa yo genyen egzijans pa yo pou yon moun rive netwaye yon aparèy Apple. Daprè esplikasyon ki disponib sou sit konpayi a nan yon atik ki titre "Kijan pou netwaye pwodui Apple", yon moun ta dwe itilize dabò yon chifon ki soup ki pa graj kòm premye eleman pou netwaye telefòn yo.

 • Daprè Apple Itilizatè yo dwe
 • Evite siye ekran an yon kantite fwa ki demezire
 • Debranche aparèy yo nan nan kouran si yo ploge lè nap netwaye yo
 • Pa mete aparèy yo bò kote likid sof nan kèk ka Apple bay presizyon pou sa
 • Pa mete aparèy yo kote ki gen timidite, ni foure imidite nan ti tou aparèy yo
 • Pa flite esprey, pwodui pou blanchi epi pa pase sable oubyen pase katapoli sou ekran yo
 • Pa mete telefòn nan oubyen aparèy konsène a pran vapè non plis

Si yon moun genyen yon preyokipasyon ki espesifik ak kalite pwodui Apple lap itilize a, konpayi a mete yon ansanm esplikasyon disponib pou chak kalite aparèy Apple li pwodui yo sou sit li pou fasilite itilizatè yo netwaye zouti elektwonik Apple y ap itilize yo.

Toutfwa nou dwe raple, depi lane 2017, selon yon rapò ki rele « Global Mobile Trends » ke GSM (GSMA) te pibliye, genyen 6,5 milyon koneksyon mobil ki fèt an Ayiti. 33 % nan koneksyon ki fèt sou telefòn mobil yo fèt apati yon telefòn entelijan oubyen esmatfòn. Estatistik 33 % sa a te plase Ayiti 17e sou 20 peyi kote moun yo itilize anpil telefòn mobil nan zòn Amerik Latin nan.

Marc-Evens Lebrun

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :