Jeudi 4 Juin, 2020

Kowonaviris gen risk pou anpeche gason fè pitit selon yon etid chinwa

ilistrasyon foto yon mari ak madanm li / Kredi Foto  : Syndicat Français de la nutrition

ilistrasyon foto yon mari ak madanm li / Kredi Foto : Syndicat Français de la nutrition

Apre yon etid ki te fèt lakay plizyè gason chinwa, syantifik yo dekouvri viris la gen posibilite pou li andomaje boul grenn gason yo epi afekte pouvwa fè pitit yo.

Jou ki te 10 mas la, yon ekip chèchè chinwa pibliye yon rapò sou egzistans yon relasyon posib nan mitan kowonaviris ak deteryorasyon espèmatozoyid lakay gason yo. Etid sa a ki te fèt sou lobedyans doktè chinmwa a Li Yufeng te fè anpil pale anpil sou rezo sosyal yo, sitou nan peyi la Chin.

Menmsi etid chèchè yo te reyalize a poko genyen apwobasyon kominote syantifik la, aspè ipotetik ki montre viris la kapab afekte boul grenn gason an oubyen espèmatozoyid li yo, te kreye laperèz lakay anpil gason.

Daprè doktè epi chèchè chinwa Li Yufeng : « Nouvo enfeksyon Kowonaviris la atake poumon yo ak sistèm iminitè moun ki trape li a avan, men selon teyori syantifik yo nouvo enfeksyon Kowonaviris la kapab lakòz tou domaj nan de boul gren gason yo tou ».

Refleksyon sa a chèchè chinwa a Li Yufeng te dirije a vini sou baz konsta maladi sa a ka atake ògàn ki rele entesten grèl la ki pote non trip nan lang kreyòl, tankou li atake poumon yo tou, li kapab atake ren yo, tiwoyid la ak boul grenn yo nan fòm yon pwosesis viris la fè nan kò a ki rele konvèsyon.

Efè negatif konvèsyon an sou kò a fèt apre yon konbinezon ki fèt ak pwoteyin (S) ak "ACE2" ki se yon fòmil medikal aji sou asid amine a ak yon peptid ki se yon gwo molekil. Brasaj sa a lakòz efè negatif sou kèk ògàn nan kò a.

Nan sans sa a, Li Yufeng ki travay tou pou lopital ki rele Tongji nan vil Wuhan, mande tout pasyan gason ki te trape maladi kowonaviris la pou yo al fè tès nan laboratwa pou yo gade èske boul grenn yo pa andomaje ak èske yo pa esteril.

Selon chèchè a, risk pou yon gason paka fè pitit apre li fin trape kowonaviris la pa anpil men li la. Li Yufeng ki espesyalize l nan ‘’Sant medsin repwodiksyon’’ lopital Tongji a te deklare nan papye rechèch la selon jounal Washington Examiner: « Gason ki te enfekte nan nemoni kowonaryèn nan ta dwe pase yon egzamen medikal pou gade èske l ka fè pitit apre li fin retabli anba pandemi an ».

Òganizasyon Mondyal Lasante pa ni konfime ni refite ipotèz sa a. Men li garanti rechèch yo ap toujou kontinye pwogrese ak echantiyon espèm oswa dechay yo te pran nan men moun ki reskape anba men viris kowona a, yon fason pou gen yon rezilta ki pi fyab sou kesyon èske kowonaviris ka lakoz yon gason paka fè pitit.

 

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :