Samedi 5 Décembre, 2020

7 gwo enpòtans sante mantal nan devlopman pèsonèl

Photo: FatCamera/ iStock

Photo: FatCamera/ iStock

Òganizasyon Mondyal Sante (OMS) ak lòt enstitisyon k ap travay nan domèn sante, defini sante mantal yon moun, kòm yon eta jeneral ekilib emosyonèl, mantal ak fason nou konpòte nou, ki pèmèt nou devlope potansyèl nou nan tout aktivite n ap fè. Donk, sante mantal gen pou wè ak fason nou panse, fason nou santi nou, fason nou reyaji fas ak evènman n ap fè fas chak jou nan vi a, ki relasyon nou devlope ak lòt moun ki nan antouraj nou, kòman nou pran desizyon yo nan vi nou, elatriye. Sante mantal se yon eleman fondamantal nan devlopman nou kòm moun, non sèlman yon mannyè endividyel, men tou nan yon kad kolektif.

Bò kote pa l, devlopman pèsonèl fè referans ak yon pwosesis transfòmasyon, gras ak li menm nou rive adpote nouvo fòm panse ki vin pèmèt nou genyen lòt konpòtman ak atitid, k ap ede nou amelyore tèt nou kòm moun pandan n ap genyen yon pi bon kalite vi. Donk devlopman pèsonel la se yon travay ki dire tout lavi, e ki pèmèt nou defini valè nou kòm moun epi idantifye tout kapasite ak potansyèl nou genyen, sa k ap pèmèt nou rive konstwi epi reyalize vi nou nan fason nou bezwen an.

Kounya, aprè apwòch sa sou 2 konsèp yo, annou wè 7 pami enpòtans sante mantal genyen nan devlopman pèsonel moun :

1. Konn tèt ou

Pa gen devlopman pèsonèl san ou pa byen konn tèt ou. Lè sante mantal ou ekilibre, sa pèmèt ou genyen yon konesans de tèt ou. Se konesans sa ki pral pèmèt ou idantifye fòs ak feblès ou, travay sou defisyans ou genyen nan kèk aspè, pandan w ap ogmante kapital potansyèl ou kòm moun.

2. Estim pou tèt ou

Youn nan pi bon fason w ap rive vrèman devlope potansyèl ou kòm moun, se lè ou gen yon bon nivo estim pou tèt ou. Ou konn ki valè ou genyen pandan w ap rekonèt valè lòt moun tou. Se estim sa k ap pèmèt ou pa depann de apwobasyon yon mou oswa yon gwoup sosyal pou fè kèk bagay k ap bon pou ou, k ap itil nan devlopman pèsonèl ou.

3. Pozitivite

Devlopman pèsonèl ap difisil pou fèt, si ou se yon moun ki toujou ap nouri panse negatif nan tèt ou. Ebyen nan tout sa w ap fè, nan tout sityasyon w ap fè fas nan vi a, yon bon sante mantal ap ede ou ranplase ide negatif yo ak lòt lide ki pozitif. E se panse pozitif sa yo k ap favorize devlopman pèsonèl ou.

4. Defini priyorite ou

Ou pa ka pale de devlopman pèsonèl san ou pa defini tou dabò priyorite ou. Defini priyorite ou ap pèmèt ou mete fokis la sou sa k pi enpòtan pou ou nan vi a. Sa ki pral fè w konsantre tan w, lajan w ak enèji w nan sa k ap pèmèt ou rive atenn ojektif ou genyen nan vi a.

5. Ekilib sikolojik ak sosyal

Sante mantal tradwi pa yon eta ekilib, yon amoni, non sèlman ak pwòp tèt pa ou, men tou ak moun ki nan antouraj ou. Alò, pou devlopman pèsonèl la efektif, w ap bezwen non sèlman jwenn yon ekilib sikolojik ak pwòp tèt pa ou, men tou w ap bezwen swanye relasyon sosyal ou yo ak moun ki bò kote ou.

6. Pran desizyon

Youn nan pi gwo defi anpil moun konn genyen, se lè yo gen pou pran desizyon k ap gen enpak sou lavi yo. Anpil fwa, yo toujou ap tann se yon lòt moun ki pou deside pou yo, oswa yo souvan vle deside nan sans k ap fè antouraj yo ak sosyete a plezi. Ebyen lè ou genyen yon nivo sante mantal ki ekilibre, ou aprann mete fokis la sou ou, pandan w ap pran desizyon k ap bon pou ou, e ki p ap deranje antouraj ou. Paske ou pa ka pale de devlopman pèsonèl, si se moun ki toujou ap deside pou ou, oubyen si tout desizyon yo genyen yon apwobasyon ki kache dèyè yo.

7. Rann ou pi pwodiktif

Si yon bon sante mantal favorize ekilib sikolojik ak sosyal, ede w jere estrès, afwonte nivo anksyete ou, ebyen sa vin rann ou pi pwodiktif. Pi pwodiktif vle di, ou gen kapasite pou w atenn pi bon nivo potansyèl ou kòm moun.

 

Osman Jérôme, sikològ

Podcast Mentalitude

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :