Mercredi 28 Octobre, 2020

5 zouti pou w aprann itilize si w fèk lanse yon biznis

Siw fèk lanse yon biznis
 ou ka santi li vrèman difisil
 pou jwenn meyè fason pou
 pran plas ou sou mache a. 
Map di w ke se nòmal. Alòske medya sosyal yo rann li fasil pou nenpòt biznis kominike ak yon kliyan, li rann konpetisyon an pi difisil paske yon antreprenè oblije jwenn bon jan taktik pou li pèmèt kliyan yo devlope sa yo rele koneksyon emosyonèl ak pwodui oswa sèvis biznis pa l la.

Si w lanse yon biznis
 osinon si w anvi lanse youn epiw vle pran plas ou korèkteman sou mache an ak mwayen teknoloji dijital yo, 
men 5 zouti trè senp ou dwe kenbe nan premye paj ekran telefòn ou depi jodi a.

1. CANVA


Li kapab difisil lè w fèk kòmanse pou jwenn lajan pou peye yon ajans maketin oswa yon grafis travay pou ou. Toutfwa, ou ka kòmanse kominike ak moun kap vin kliyan w yo si w kapab manyen yon aplikasyon tankou Canva.

Canva se yon platfòm grafik ki pèmèt ou kreye grafik pou rezo sosyo, flayè, elatriye. Li chaje ak yon ansanm dizay ki tou disponib sou platfòm nan e ki sèlman ap tann pou adapte yo ak bezwen pa w yo.

2. GOOGLE MY BUSINESS

Anviwon 97% moun k ap chèche enfòmasyon sou biznis lokal fè li sou entènèt e 46% rechèch Google ki fèt se pou chèche enfòmasyon lokal, tankou biznis, nouvèl, ak tout kalte opòtinite.

Eske sa pa janm rive pou ap chèche nimewo telefòn yon restoran, yon “shop” oswa nenpòt lòt ki biznis epi pou tape non an sou Google? E ou menm kisa ki monte lè yo tape non biznis ou a sou Google?

“Google My Business” se yon aplikasyon ki ap pèmèt ou mete tout enfòmasyon ki enpòtan sou biznis ou a disponib pou lemond antye sa ki otomatikman kapab rale plis kliyan sou ou.

3. WHATSAPP FOR BUSINESS

Gen plis pase 1.5 milya moun kap itilize Whatsapp nan 180 peyi nan mond lan, sa ki fè Whatsapp aplikasyon mesaj ki pi popilè pou kounya. Vèsyon biznis Whatsapp la pou li menm genyen 3 milyon itilizatè.

Si w fèk lanse yon biznis oswa ou gen yon biznis ki dwe gen rapò ak konsomatè yo dirèkteman, vèsyon Whatsapp biznis la se yon gwo atou pou ou.

W ap kapab jwenn plis kliyan si w kreye yon kont Whatsapp biznis pou aktivite w la. Ou kapab dispoze tout enfòmasyon biznis la sou kont Whatsapp la, epi ajoute yon galri pwodui ou genyen oswa sèvis tout kliyan kapab wè. Anplis, ou kapab defini yon mesaj ki pou al jwenn kliyan yo si yo ekri w lè biznis la fèmen.

4. PINTEREST

Pa genyen yon pi gwo katalòg pou jwenn ide nan mond lan pase Pinterest. Si w se yon chèf kizin, ou se fotograf, ou gen yon “shop” rad, ou se grafis, ou se ebenis, ou se atis pent, ou desinatè, meyè kote pou ale kounya la se sou Pinterest. W ap jwenn meyè ide kontni pou ede w travay sou kijan w ka pwogrese, aprann plis epi pataje ak moun ki nan menm domèn avè w. Pi bon ide pou ede w BYEN VANN biznis ou deja sou Pinterest.

5. FACEBOOK PAGES MANAGER

Li vin pi enpòtan jounen jodi a pou pa sèlman mete biznis la anliy men pou konnen tou kijan kliyan yo reyaji pa rapò ak li, kisa w ka fè pou amelyore pwochen pòs ou yo, kisa ki mache plis ak kliyan yo.

Facebook Pages Manager se yon aplikasyon Facebook kreye pou pèmèt ou jere biznis ou yon sèl kote. Ou kapab jere pòs yo, jere mesaj ak kòmantè ke kliyan voye pou ou, epi jwenn tout statistik sou kijan paj biznis la ap mache. Si biznis ou an deja gen yon paj Facebook ak Instagram, panse pou telechaje aplikasyon “Facebook Pages Manager”.

Genyen lòt aplikasyon ki egziste jodi a pou ti biznis ak mwayèn biznis evolye men 5 sa yo vrèman enpòtan pou genyen sou premye paj telefòn ou.

Jonathan Morency

CEO HaitiBrand

Instagram : @morencyjo

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :