Samedi 31 Octobre, 2020

5 siy ki montre ou nan yon depandans emosyonèl nan yon relasyon

Resevwa lanmou ak afeksyon, se youn nan nesesite bazik nou genyen kòm moun. Se sa ki fè, pou reponn ak bezwen sa, anpil moun toujou twouve li enpòtan pou gen yon moun nan vi santimantal yo. Paske egzistans lanmou ak afeksyon nan mitan 2 moun ki renmen, se youn nan pi bèl melanj santiman, emosyon ak pasyon ki te ka egziste. Men, lè nou pa gen yon bon matirite emosyonèl pou jere sa, relasyon santimantal yo konn tounen yon depandans emosyonèl. E depi nou rive nan estad sa, genyen yon dezikilib sikolojik ki dwe regle rapidman.

Jeneralman, depandans emosyonèl nan yon koup manifeste, lè youn nan 2 patnè yo ki nan relasyon an, twouve li nan yon nesesite ekstrèm pou li toujou jwenn lanmou, afeksyon ak atansyon nan men lòt moun nan. Donk, tout byennèt li kòm moun vin depann de lòt moun sa. Sa ki koz, li vin adikite ak lòt patnè santimantal sa, menm si relasyon an p ap mache, l ap soufri nan relasyon an, li pa gen kapasite pou li kraze kite sa. Alò, men 5 pami kèk siy ki ka pèmèt nou idantifye yon depandans emosyonèl nan yon relasyon santimantal:

1- Lè ou gen difikite pwofite yon ti moman pou kont ou san prezans lòt moun nan. Ou vin tonbe nan yon obsesyon pou toujou an kontak ak moun sa tout tan, nenpòt lè a, pa nenpòt mwayen an pou ou santi ou byen. Si sa pa fèt ou pa santi ou byen.

2- Lè ou pa janm gen kapasite pou di lòt moun nan non, menm si sa l ap fè a oubyen sa li vle a pa bon pou ou ni pou relasyon an. Pou fè li plezi, tout sa li vle ou toujou dakò. Sa ki vin fè ou pèdi tout rasyonalite ou kòm moun.

3- Lè ou renonse ak tout valè pèsonel ou, tout sa ki reprezante pwòp idantite w pou ka fè lòt moun nan kontan.

4- Lè nan relasyon an gen vyolans fizik, vyolans sikolojik, pa gen respè, men malgre sa ou toujou rete paske ou panse bonè ou se nan moun sa li ye.

5- Depi lide pou relasyon an ta ka kraze monte nan tèt ou, ou toujou santi ou panike, ou pè, paske ou pa wè lavi ou san moun sa. Paske se li menm ki reprezante tout bagay pou ou.

Detay sou kisa w ka fè pou jwenn solisyon ak pwoblèm sa a nan videyo sa a.

 

Osman Jérôme

Podcast: Mentalitude

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :