Vendredi 4 Décembre, 2020

5 metòd pou kontwole panse negatif yo

Panse nou yo kapab pi bon alye nou, konsa tou yo kapab pi move ènmi nou. Sa depann de fason nou itilize pwosesis mantal sa ki defini tout pèsepsyon nou genyen de tèt nou ak mond lan. Sou yon fòm ou yon lòt, panse nou yo aji dirèk sou aksyon n ap poze ak atitid n ap genyen fas ak sityasyon ki prezante nan vi a. Kidonk, se fason nou panse k ap pèmèt nou reyaji epi fè fas ak tout sa nou ka afwonte.

Alò, panse negatif se yon ansanm ide ak konpreyansyon nou genyen sou tèt nou oswa sou mond lan men ki pa souvan kadre ak sa reyalite a ye vrèman. Ebyen lè ide sa yo fin antre nan tèt nou, li kapab afekte tout aspè nan vi nou, soti nan byennèt nou pou rive nan rapò nou devlope ak lòt moun tou.

Si genyen kèk panse negatif ki ka vini otomatikman, genyen anpil lòt ki gen pou wè ak istwa vi pèsonèl nou, eksperyans nou fè ak pawòl lòt moun konn di sou nou. Antouka, nenpòt sous panse negatif la ta genyen an, li kapab afkete vi nou nan divès aspè tankou relasyon nou ak lòt moun, pèdi opòtinite ak pwoblèm sante. Ebyen se pou sa nou pral pataje ak ou 5 metòd pou rive kontwole panse negatif yo :

1. Konsyan de panse negatif la

Yon pwoblèm ki idantfye, li mwatye rezoud. Premye pa a se idantifye panse negatif la epi pran konsyans pèsepsyon oubyen apwòch w ap fè sou tèt ou oswa sityasyon yo, pa kadre ak sa reyalite a ye tout bon.

2. Pale de panse negatif la

Si ou remake ou toujou ap nouri yon panse negatif, ou sipoze gen kapasite pou pale de sa ak yon manb nan fanmi ou, yon moun ki nan vi w oubyen yon zanmi ou fè konfyans. Pi lwen, ou ka menm konsilte yon pwofesyonèl sante mantal, ki ap kapab ede ou genyen yon lòt apwòch nan sans sa.

3. Antoure w ak moun ki pozitif

Si sa w ap wè, sa w ap tande,  sa w ap li, si moun ki nan antouraj ou se moun ki pozitif, ebyen l ap pi fasil pou rive kontwole panse negatif ou yo. Paske vibrasyon w ap resevwa chak jou yo gen kapasite pou enpakte vi ou an byen ou an mal. Se pou sa, nan lide pou kreye yon atmosfè pozitif, lwen tout panse negatif, aprann rete lwen moun ak espas ki toksik.

4. Aprann obsève panse ou

Pafwa fas a kèk sityasyon w ap travèse, li konn mande pou pran yon poz, epi mete ou tankou yon espektatè k ap osbsève panse ou. Sa pral rann ou konsyan de sa kap pase a. Se nivo konsyans sa ki pral pèmèt ou fè diferans ant panse negatif ak panse pozitif yo. E depi ou idantifye yo, l ap pi fasil pou kontwole sa k negatif yo.

5. Aji fizikman sou panse ou

Si ou twouve lespri ou anbarase ak yon seri panse negatif, pou debarase w de yo, ou dwe mete ou an mouvman. Si w te lakay ou, soti pran lari, ale vizite yon kote ou renmen. Al kouri, al fè espò elatriye. Se yon dimanik k ap pèmèt lespri ou fè pwovizyon lòt bagay pozitif pou vin ranplase panse negatif yo.

Nou tout ki egziste, pou yon rezon ou yon lòt, fas ak kèk sikonstans, nou konn rive genyen panse negatif nan lespri nou. Se yon bagay nòmal. Aprann kontwole yo pou yo pa tounen yon baryè nan vi nou, nan devlopman nou, se sa ki enpòtan. Alò, nou espere w ap mete estrateji sa yo an pratik, konsa w ap ka rive kontwole panse negatif ou yo, epi sa ap pèmèt ou viv pi byen.

 

Osman Jérôme, sikològ

Podcast: Mentalitude

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :