Dimanche 25 Octobre, 2020

10 prensip enpòtan pou ka gen yon pi bon vi seksyèl

Daprè Oganizasyon mondyal Lasante (OMS), seksyalite kay moun fè referans ak dimansyon fondamantal tout sa ki fè nou moun. Paskse se yon eksperyans ki baze sou sèks, sou oryantasyon seksyèl nou, lyen afektif ak lanmou nou devlope ak lòt moun ak repwodiksyon, sa vle kapasite pou fè timoun. Donk, seksyalite a anglobe panse nou, fantezi, kwayans, atitid, valè pèsonèl, epi wòl ak relasyon nou devlope nan sosyete kote n ap evolye a. An rezime, seksyalite lakay moun, se tout sa ki defini nou, ki reprezante idantite nou.

Lè rapò seksyèl la byen pratike, li genyen anpil benefis pou sante fizik ak sante mantal nou, tankou pa ezanp li ede kont maladi kè, soulaje doulè natirèl, diminye risk pou maladi pwostat, fè nou genyen yon maj pozitif de nou elatriye. Men, pou yon rezon ou yon lòt, se pa tout moun ki rive jwi benefis rapò seksyèl yo. Se pou sa nap pataje ak ou jodi a 10 prensip enpòtan pou ka gen yon pi bon vi seksyèl.

1. Matirite

Tout relasyon seksyèl kapab genyen konsekans ki swiv li. Se pou rezon sa, moun ki ansanm yo dwe an mezi pou asime responsabilite tout sa ki ka vini aprè yon rapò seksyèl, tankou tonbe ansent avan lè, atrape maladi moun ka pran fè bagay tankou VIH. Pa ale si ou pako pare.

2. Konnen kò ou

Youn nan pi bon fason ou kapab byen jwi rapò seksyèl ou epi tou fè jwi patnè ou, se konnen tèt ou tou dabò, konnen koman kò ou fonksyone. Lè tou 2 moun yo byen konnen kò yo, rapò seksyèl la ap yon eksperyans majik.

3. Dispozisyon sikolojik

Rapò seksyèl la komanse tou dabò nan sèvo nou. Paske rezon ki pouse nou al chèche sastifaksyon seksyèl la genyen dèyè l yon pwosesis mantal ki gen ladanl atirans, konsantrasyon, fantezi, fantasm elatriye. Se pou sa li enpòtan pou nou byen dispoze sikolojikman avan ak pandan rapò seksyèl la.

4. Yon bon ijyèn

 Pwòpte se yon faktè enpòtan pou garanti yon bon rapò seksyèl. Si se pa sa, ou ka fè yon eksperyans ki ka kite gwo konsekans sou vi seksyèl ou.

5. Byen manje

Yon alimantasyon ekilibre toujou enpòtan pou kenbe nou an sante. Yon moun ki genyen yon to kolestewòl ki twò wo, ki soufri dyabèt ak tansyon pa egzanp, sa ka koz li gen pwoblèm ereksyon, li ka pa bande jan sa ta dwe ye a. Nou dwe swiv yon bon rejim alimantè, pandan nou p ap neglije fè egzèsis fizik tou.

6. Kreyativite

Woutin se yon move zanmi nan zafè fè sèks. Toujou panse pote yon ti bagay nèf k ap eksite patnè w la. Chanje pozisyon, chanje espas. Si pa gen inovasyon nan rapò seksyèl nou yo, woutin ka menm bese nivo anvi nou.

7. Kominikasyon

Kòman moun ki nan vi w la ap konn tout sa ki fè w plezi si ou pa janm kominike li anvi ou, sa ou santi, sa ou renmen ak sa ou pa renmen ? Pandan rapò seksyèl la, ou dwe gen kapasite pou eksplike patnè w la, tout sa ki fè ou byen. Sa ap ogmante eksitasyon sa n ap fè a.

8. Atansyone

Nou dwe toujou pote atansyon ak tout ti reyaksyon patnè nou an genyen pandan rapò seksyèl la, sitou kominikasyon kòporèl yo. Dayè, kò a konn pale plis pase bouch la nan sans sa.

9. Pran tan ki nesesè

Si n ap pale de yon tan ki nesesè, nou sipoze fè referans ak tan ki sifi pou tou 2 moun yo jwi epi satisfè. Konbyen minit nou bezwen pou sa ? Sa depann de chak moun, de chak koup.

10. Satisfaksyon

Tout rapò seksyèl ki fèt ak konsantman tou 2 moun yo, objektif la se rive jwenn satisfaksyon pou tou 2 konsène yo. Depi tout moun satisfè, n ap toujou gen anvi fè l ankò. Donk, mesyedam nou pa dwe egoyis, pa panse ak satisfaksyon pa nou sèlman.

Ou ka koute tout epizòd podcast Mentalitude sa a an detay sou youn nan lyen sa yo.

Anchor : https://bit.ly/39Qv9yM
Spotify : https://spoti.fi/3d0w4yv
Apple Podcast : https://apple.co/2w8Exz2
YouTube : https://youtu.be/WsZFVAJGg88

Osman Jérôme

Sikològ/ Podcast Mentalitude

Recevez gratuitement les dernières nouvelles d'Haïti et d'ailleurs directement sur votre téléphone en téléchargeant l'App de Loop News :